Sostenibilitat

POLÍTICA DE SOSTENIBILITAT I MARC DE CODI ÈTIC DE MINERAL i DERIVATS S.A.

La present política té com a objecte formalitzar i concretar el compromís de MIDSA amb el Desenvolupament Sostenible i com a marc del nostre Codi Ètic.

Som una empresa familiar amb l’objectiu de subministrar als nostres clients un servei de qualitat de forma responsable i eficient, promovent una cultura ètica i fomentant la capacitació professional dels empleats, utilitzant de manera sostenible els recursos naturals necessaris per a la nostra activitat. Som conscients que el compliment equilibrat de les nostres responsabilitats en matèria econòmica, social i mediambiental, sobre la base de criteris de sostenibilitat, és essencial per al desenvolupament i manteniment de la nostra empresa de cara al futur.

Els nostres nous compromisos de futur constitueixen la guia i fonament del nostre comportament en aquest terreny. El seu compliment està expressament impulsat per la Direcció de l’Empresa, concerneix a cadascú dels que hi treballem o en nom seu, motiu pel qual els traslladem als nostres clients i proveïdors. Aquests compromisos es troben plenament integrats en el nostre treball diari i es sotmeten permanentment a revisió i millora per part de la Direcció de MIDSA.

En aquest sentit, definim objectius, programes i accions que es recullen en els plans de Sostenibilitat que l’empresa està desenvolupant i que promouen el desenvolupament sostenible i, en definitiva, contribuir a la generació de valor a llarg termini de manera compromesa i sostenible. Així com desenvolupar perspectives innovadores, exhaustives i pioneres per avançar esdeveniments, gestionar riscos i buscar diferenciació.

Així mateix, MIDSA ens comprometem a l’aplicació de pràctiques de comunicació responsable com a vehicle principal per transmetre el nostre compromís amb el Desenvolupament Sostenible.

ELS NOUS COMPROMISOS DE FUTUR DE MINERALS I DERIVATS S.A.

COMPROMÍS AMB LA QUALITAT, L’EXCEL·LÈNCIA COMERCIAL I L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EL CONSUM.

La vocació de MIDSA està dirigida a la recerca permanent de l’excel·lència en l’atenció als nostres clients, comprometent-nos amb ells i les seves necessitats. És la nostra responsabilitat ser cada dia més eficaços i, per això, assumim el compromís de que els serveis que els prestem tinguin un elevat nivell de qualitat, seguretat i fiabilitat. Desenvolupem la nostra activitat empresarial de manera eficient i competitiva, tractant d’optimitzar de forma responsable l’ús dels recursos disponibles.

COMPROMÍS AMB LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL, DE LES PERSONES QUE TREBALLEN A MIDSA I EL RESPECTE PELS DRETS HUMANS.

MIDSA es compromet a vetllar per la igualtat d’oportunitats entre els seus empleats, també a que desenvolupin el seu talent i el seu itinerari professional sense discriminacions, en particular per raons de raça, gènere, tendència política o creença religiosa, al fet que les seves ocupacions siguin segures i saludables, a més de promoure la conciliació de la vida laboral i familiar. A més, fomenta entre ells la formació, el treball en equip i el compartir coneixements i procura generar un clima laboral en el qual es premiï el diàleg, la creativitat i la capacitat d’iniciativa.

A més del compromís amb els drets humans i laborals reconeguts en la legislació nacional i internacional i amb els principis en què es basen el Pacte mundial de Nacions Unides, els Principis Rectors sobre les empreses i els drets humans.

COMPROMÍS AMB EL BON GOVERN, LA TRANSPARÈNCIA I EL COMPORTAMENT ÈTIC.

Considerem que l’honestedat i la integritat són valors essencials de la nostra Empresa que han de guiar el nostre comportament, que està orientat a generar relacions basades en el diàleg i la confiança mútua amb els nostres clients, accionistes, treballadors, proveïdors, administracions públiques i altres parts interessades. Per a això, apliquem de manera decidida els principis de bon govern, promovem una cultura ètica, exigim a tots els nostres col·laboradors el respecte a les normes, complint en tot moment amb la legislació vigent, i informem amb rigor i transparència dels nostres estats econòmic-financers , dels nostres plans estratègics, del nostre comportament mediambiental i del compliment de les nostres obligacions i responsabilitats respecte dels entorns socials en què operem, en un clima de lleial col·laboració i diàleg amb les institucions públiques i els organismes reguladors. A més, ens comprometem amb l’aplicació de polítiques fiscals responsables i promovem relacions cooperatives i transparents amb les administracions tributàries.

COMPROMÍS AMB LA REDUCCIÓ DE L’EMPREMTA AMBIENTAL I LA PROTECCIÓ DE L’ENTORN

La preservació del medi ambient és un criteri permanentment integrat en la gestió de la nostra Empresa i en la nostra presa de decisions.

Identifiquem, avaluem i gestionem els efectes mediambientals derivats de les nostres activitats i ens esforcem en minimitzar-los. En aquest terreny, la nostra empresa és conscient de la necessitat que l’ús dels recursos naturals es faci sobre la base d’assegurar el desenvolupament de les generacions futures, en especial pel que fa al problema global de les emissions contaminants. Som conscients que utilitzem recursos naturals molt valuosos.

COMPROMÍS AMB EL DESENVOLUPAMENT D’ALIANCES PÚBLIC/PRIVADES PER LA PROMOCIÓ D’UN DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Som conscients que, com estableixen les més altes institucions, com Nacions Unides, la col·laboració entre el sector privat i el sector públic és l’única forma possible d’aconseguir les metes de desenvolupament sostenible i donar resposta als enormes reptes socials i ambientals que afronta la nostra societat. Per això, impulsem el desenvolupament d’aliances amb altres agents rellevants, tant del sector públic com del privat. Apostem per l’establiment d’aliances de llarg termini, basades en una relació de confiança mútua i gestionada amb ètica i transparència.

COMPROMÍS AMB LA INVOLUCRACIÓ ACTIVA DELS COL·LABORADORS AMB LA SOSTENIBILITAT

En la societat actual la rellevància de la cadena de subministrament és crucial per garantir que les empreses compleixen de manera efectiva els seus compromisos amb la sostenibilitat. Creiem que és fonamental garantir unes condicions justes per als nostres col·laboradors que en garanteixin la sostenibilitat i estem compromesos a traslladar els nostres compromisos amb la sostenibilitat i ajudar-los a assumir aquests compromisos.

COMPROMÍS AMB UNA POLITICA ANTI-CORRUPCIÓ I CONTRA EL SUBORN.

Reiterar el compromís de MIDSA amb l’estricte compliment de la normativa de prevenció i lluita contra la corrupció, desenvolupant els principis recollits en el Codi d’Ètica i Conducta que estem desenvolupant i estenent el seu compliment a tots els nostres socis comercials.