Duurzaamheid

DUURZAAMHEIDSBELEID EN DEONTOLOGISCHE GEDRAGSCODE VAN MINERALS I DERIVATS S.A.

In dit beleid willen we het engagement van MIDSA op het vlak van duurzame ontwikkeling formeel vastleggen en concreet vorm geven, en een kader bieden voor onze deontologische code.

Als familiebedrijf willen we onze klanten een verantwoorde, efficiënte en kwalitatief hoogstaande dienstverlening bieden door een ethische bedrijfscultuur te promoten, de professionele vorming van onze werknemers te bevorderen en op duurzame wijze gebruik te maken van de natuurlijke hulpbronnen die noodzakelijk zijn voor onze activiteiten. We zijn ons ervan bewust dat we duurzaam moeten omgaan met onze verantwoordelijkheden op economisch, sociaal en ecologisch vlak en dat dit van essentieel belang is voor de toekomstige ontwikkeling en het voortbestaan van ons bedrijf.

Onze nieuwe engagementen voor de toekomst bepalen ons gedrag in dit opzicht. De directie van het bedrijf steunt dit engagement, dat van belang is voor iedereen die in het bedrijf werkt of namens het bedrijf optreedt. Daarom delen we deze engagementen ook mee aan onze onderaannemers en leveranciers. Deze engagementen maken integraal deel uit van onze dagelijkse werkzaamheden en worden door de directie van MIDSA voortdurend geëvalueerd en verbeterd.

Vanuit deze filosofie bepalen we doelstellingen, programma’s en acties die in de duurzaamheidsplannen van de onderneming worden opgenomen. Deze plannen promoten duurzame ontwikkeling en moeten op lange termijn bijdragen tot het creëren van waarde op een geëngageerde en duurzame manier. Zij moeten ons helpen om innoverende, allesomvattende en baanbrekende perspectieven te ontwikkelen waardoor we op gebeurtenissen kunnen anticiperen, risico’s kunnen beheren en ons beter kunnen onderscheiden.

Verder verbindt MIDSA zich ertoe verantwoord te communiceren teneinde ons engagement op het vlak van duurzame ontwikkeling in de verf te zetten.

NIEUWE ENGAGEMENTEN VAN MINERALS I DERIVATS S.A VOOR DE TOEKOMST

ENGAGEMENT INZAKE KWALITEIT, COMMERCIËLE UITMUNTENDHEID EN ENERGIEBESPARING

Bij MIDSA streven we voortdurend naar uitstekende dienstverlening en engageren we ons tegenover onze klanten om hun behoeften te vervullen. Het is onze verantwoordelijkheid elke dag efficiënter te worden en zo onze klanten diensten te bieden die veilig, betrouwbaar en kwalitatief hoogstaand zijn. We ontwikkelen onze bedrijfsactiviteiten op een efficiënte en competitieve manier, en proberen ons gebruik van de beschikbare hulpbronnen te optimaliseren.

ENGAGEMENT VAN MIDSA INZAKE VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK EN RESPECT VOOR DE MENSENRECHTEN

MIDSA verbindt zich ertoe haar werknemers gelijke kansen te bieden en ervoor te zorgen dat zij hun talenten en hun loopbaan kunnen ontwikkelen zonder discriminatie op basis van ras, gender, politieke gezindheid of godsdienstige overtuiging. Wij garanderen onze werknemers dat zij op een veilige en gezonde manier kunnen werken, en een goed evenwicht kunnen vinden tussen werk en privéleven. Verder wil MIDSA haar medewerkers goed opleiden, en het werken in team en het delen van kennis stimuleren. Het bedrijf wil ook een werksfeer creëren waarin dialoog, creativiteit en zin voor initiatief worden aangemoedigd.

Het bedrijf bevestigt ook haar engagement ten aanzien van de mensenrechten en de arbeidsrechten die in de nationale en internationale wetgeving vastgelegd zijn. Ook engageert het bedrijf zich om de principes na te leven waarop het Global Compact van de Verenigde Naties en de Richtsnoeren van de Verenigde Naties voor het bedrijfsleven en de mensenrechten gebaseerd zijn.

ENGAGEMENT INZAKE GOED BESTUUR, TRANSPARANTIE EN DEONTOLOGISCH GEDRAG

We beschouwen eerlijkheid en integriteit als essentiële waarden van ons bedrijf. Deze waarden moeten ons gedrag sturen, dat gericht moet zijn op het opbouwen van relaties op basis van dialoog en wederzijds vertrouwen van onze klanten, aandeelhouders, werknemers, leveranciers, onderaannemers, overheidsdiensten en andere stakeholders. Daarom zijn we vastbesloten om de beginselen van goed bestuur toe te passen. We promoten ook een ethische cultuur en eisen van al onze medewerkers dat zij te allen tijde de wet- en regelgeving naleven. Voorts rapporteren we nauwgezet en transparant over onze economisch-financiële toestand, onze strategische plannen, onze milieuprestaties en de nakoming van onze verplichtingen en verantwoordelijkheden binnen de gemeenschappen waarin we actief zijn. Dit alles in de geest van loyale samenwerking en dialoog met overheidsinstellingen en regelgevende instanties. Verder verbinden we ons ertoe om een verantwoord fiscaal beleid te voeren en bevorderen we transparante samenwerking met de belastingdiensten.

ENGAGEMENT INZAKE DE VERMINDERING VAN ONZE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK EN DE BESCHERMING VAN HET MILIEU

De bescherming van het milieu is een vast onderdeel van het beleid en de besluitvorming van ons bedrijf.

We identificeren, evalueren en beheren voortdurend de milieueffecten van onze activiteiten en we leveren inspanningen om deze effecten tot een minimum te beperken. Onze onderneming houdt steeds de noden van toekomstige generaties in het achterhoofd bij het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, vooral wat de uitstoot van vervuilende emissies betreft. We zijn ons ervan bewust dat we zeer kostbare natuurlijke hulpbronnen gebruiken.

ENGAGEMENT INZAKE DE UITBOUW VAN PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKINGEN OM DUURZAME ONTWIKKELING TE PROMOTEN

We zijn ons ervan bewust dat, zoals de Verenigde Naties en andere instellingen op het hoogste niveau aangeven, samenwerking tussen de privésector en de overheid de enige mogelijk manier is om de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling te realiseren en een antwoord te bieden op de enorme sociale en ecologische uitdagingen waarmee onze samenleving af te rekenen krijgt. Daarom zijn we voorstander van samenwerking met andere belangrijke actoren, zowel uit de overheidssector als uit de privésector. We willen een samenwerking uitbouwen op lange termijn, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, en met een ethische en transparante aanpak.

ENGAGEMENT OM WERKNEMERS ACTIEF TE BETREKKEN BIJ HET DUURZAAMHEIDSBELEID

In de huidige samenleving heeft de toeleveringsketen van bedrijven een cruciale impact op hun duurzaamheid. We vinden het essentieel om de juiste omstandigheden te creëren voor onze medewerkers zodat zij duurzaam kunnen werken. We verbinden ons ertoe om onze engagementen inzake duurzaamheid aan hen mee te geven en om hen te helpen bij het nakomen van deze engagementen.

ENGAGEMENT INZAKE ANTI-CORRUPTIE EN OMKOPING

MIDSA herhaalt haar engagement om de wet- en regelgeving inzake anti-corruptie nauwgezet na te leven. We willen de principes uit de Deontologische Gedragscode toepassen die in ontwikkeling is. De naleving van de Gedragscode willen we uitbreiden naar al onze medewerkers en commerciële partners.